اردوی جهادی دبستان شهید باهنر روستای علی آباد طبس مسینا