انصارالله

درحوزه عمرانی و محرومیت زدایی

انصار الحجه (عج) مرک

درحوزه عمرانی و محرومیت زدایی

انصارالمهدی (عج)

در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی

شهید فضائلی گاه

در حوزه فرهنگی و اجتماعی

منتظران شهادت

در حوزه عمرانی و محرومیت زدایی

شهید حسینی مناوند

در حوزه تاسیسات مکانیکی (آب رسانی)

شهید اسداللهی القار

در حوزه عمرانی و اجتماعی

شهدای گوگچین

در حوزه عمرانی و اجتماعی

حضرت رقیه (س)

در حوزه عمرانی و فرهنگی

شهید دستگردی

در حوزه عمرانی و فرهنگی

شهید نایبی

در حوزه تاسیسات مکانیکی (گاز رسانی - آب رسانی - پکیچ)

حضرت زینب (س)

در حوزه فرهنگی - آموزشی - خدمات مشارکتی

حضرت حکیمه خاتون

در حوزه فرهنگی و آموزشی

سردار دلها

در حوزه فرهنگی- آموزشی

شهید نوفرستی

در حوزه فرهنگی - آموزشی - اشتغال

کریمه

در حوزه آموزشی - خدمات مشارکتی

کینه مقدس

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

سربازان روح الله

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

فاطمیون

در حوزه آموزشی - خدمات مشارکتی

شهید رحیمی بیرجند

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

وارثان ذوالفقار

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

صاحب الزمان (عج)

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

حضرت ولی عصر

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

حیدریون

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

مهدیه بیرجند

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی

ریحانه الحسین (ع)

در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و خدمات مشارکتی