مرمت و سیمانکاری منزل محروم جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

بتن ریزی کف و جدول گذاری زمین چمن مصنوعی روستای مرک . ۱۴۰/۰۸/۱۲

(آماده سازی درب ضلع شرقی زمین چمن)- (پخش خاک سیلیس در زمین چمن و تکمیل آن)-(آماده سازی بام انبار حسینیه مرک)

اردوی جهادی روستای مهدی آباد