فیلم ها

اردوی جهادی روستای مهدی آباد

اردوی جهادی دبستان روستای دستگرد

اردوی جهادی محله موسی بن جعفر

اردوی جهادی مهرشهر خیابان حرّ

اردوی جهادی دبیرستان شبانه روزی زهرا مزروعی

اردوی جهادی دبستان روستای تاجکوه

اردوی جهادی شهرستان فردوس روستای گستج

برپایی اولین ایستگاه صلواتی پایان هرماه

اردوی جهادی روستای القور

اردوی جهادی روستای خوشینه

اردوی جهادی محله موسی بن جعفر(ع)

اردوی جهادی مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند

اردوی جهادی منزل محروم روستای دستگرد

اردوی جهادی دبستان شهید حسینی روستای شاخن

تکمیل سازی پروژه حاجی آباد بیرجند

اردوی جهادی محله موسی بن جعفر(ع)

گزیده برنامه های هفته بسیج قرارگاه جهادی انصارالله

گزیده برنامه های گذشته قرارگاه جهادی انصارالله

اردوی جهادی روستای بنمرود

اردوی جهادی مسجد حضرت زهرا(س)

صحبت های مهندس معافی درمورد قرارگاه جهادی انصارالله

پروژه خانه محروم روستای افضل آباد