آرشیو عکس ها

Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی فردوس
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی روستای دستگرد
Cart1001355www.tiktarh
اجلاسیه جهادگران فردوس
Cart1001355www.tiktarh
اعزام جهادگران به عراق
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی محله موسی بن جعفر
Cart1001355www.tiktarh
مسجد فاطمه زهرا(س)
Cart1001355www.tiktarh
ایستگاه صلواتی(آبان ماه)
Cart1001355www.tiktarh
اعزام جهادگران به کاظمین
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی القور (مرحله اول)
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی دبستان شهید باهنر روستای علی آباد طبس مسینا
Cart1001355www.tiktarh
اردوی توانبخشی
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی دبستان شهید حسینی روستای شاخن
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی موسی بن جعفر
Cart1001355www.tiktarh
اردوی خوشینه مرحله 2
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی روستای تاج کوه
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی روستای مهدی آباد
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی دبستان روستای دستگرد
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی دبیرستان شبانه روزی زهرا مزروعی
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی در روستای دستگرد
Cart1001355www.tiktarh
اردوی جهادی در روستای افضل آباد بیرجند