بازسازی منزل متعلق به یک خانواده بدون سرپرست

موکب گروه جهادی شهید فضائلی گاه

جلسه روضه در مشهد مقدس، توزیع ۱۲۰ وعده حلیم در بین مردم