ساخت انبار برای مسجد مصلی توسط بسیجیان

کار جهادی جوشکاری پایه های نصب پرچم در خیابان حضرت ابوالفضل«ع» توسط گروه جهادی شهید رحیمی ۱۸ بهمن ماه