تعمیرات منزل خانواده محروم روستای مرک (1402/06/19)

کار جهادی ،دیوارچینی،برق کشی،گاز کشی و کندن لوله فاضلاب منزل محروم (جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴)

اردوی جهادی تعمیرات منزل خانواده محروم روستای مرک دیوارچینی،سرامیک کاری،نصب درب و لوله کشی آب منزل محروم جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱

عملیات سیمان کف چمن مصنوعی در روستای مرک

مرمت و سیمانکاری منزل محروم جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

بتن ریزی کف و جدول گذاری زمین چمن مصنوعی روستای مرک . ۱۴۰/۰۸/۱۲

(آماده سازی درب ضلع شرقی زمین چمن)- (پخش خاک سیلیس در زمین چمن و تکمیل آن)-(آماده سازی بام انبار حسینیه مرک)

اردوی جهادی روستای مهدی آباد

تخلیه بار مربوط به زمین چمن مصنوعی و جوشکاری قسمتی از حصار آن جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

دیوار چینی انبار حسینیه روستای مرک و نصب درب آن جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

پخت نان برای موکب ، به عشق سردار دلها پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

جمع آوری و ارسال مقدار ۳۵۰کیلوگرم شلغم برای پخت در موکب به عشق سردار دلها به کرمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

سیمانکاری پشت بام حسینیه و لوله کشی وسرامیک کاری خانه محروم در روستای مرک ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

انجام کار جهادی گچکاری ، تکمیل سقف و کف حمام و دستشویی و .... منزل محروم روستای مرک