پروژه محرومیت زدایی 2

پروژه محرومیت زدایی 2

عنوان: اردوی جهادی

موضوع: جابجایی وسائل منزل، تمیزکاری و نظافت منزل و آماده کردن فضای اتاق ها جهت گچ کاری و دیگر تعمیرات در شمال شرق بیرجند