پروژه محرومیت زدایی 3

پروژه محرومیت زدایی 3

عنوان: اردوی جهادی

موضوع: اجرای تعمیرات بنایی در خانه خانواده محروم در مرکز شهر بیرجند که در اثر آتش سوزی فرو ریخته است.