پروژه محرومیت زدایی 1

پروژه محرومیت زدایی 1

عنوان: اردوی جهادی

موضوع: سیمان کاری اتاق بازی نوجوانان در مدرسه دخترانه در شمال غرب بیرجند و نظافت محیط مدرسه