پروژه محرومیت زدایی 4

پروژه محرومیت زدایی 4

عنوان: اردوی جهادی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

موضوع: اردوی جهادی در روستای افضل آباد بیرجند (پیاده کردن نقشه و چاله کنی پی ساختمان)