پروژه محرومیت زدایی 5

پروژه محرومیت زدایی 5

عنوان: اردوی جهادی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

موضوع: سیمانکاری دیوار های اتاق منزل خانواده ایتام در روستای دستگرد بیرجند