دوربین مداربسته
پروژه محرومیت زدایی 1

پروژه محرومیت زدایی 1

عنوان: اردوی جهادی موضوع: سیمان کاری اتاق بازی نوجوانان در مدرسه دخترانه در شمال غرب ...

پروژه محرومیت زدایی 2

پروژه محرومیت زدایی 2

عنوان: اردوی جهادی موضوع: جابجایی وسائل منزل، تمیزکاری و نظافت منزل و آماده کردن فضای ...

پروژه محرومیت زدایی 3

پروژه محرومیت زدایی 3

عنوان: اردوی جهادی موضوع: اجرای تعمیرات بنایی در خانه خانواده محروم در مرکز شهر بیرجند ...